Izolujte vodu od vašej stavby

ibv - grafika na fotke titulnej k clanku Recovered copy - Izolujte vodu od vašej stavby

Asfaltové pásy
Na Slovensku sa ako najpoužívanejší spôsob izolovania spodnej stavby používa aplikácia asfaltovaných hydroizolačných pásov celoplošne na podklad natavením plameňom. Tento spôsob zabezpečuje, že sa voda pod nimi nemôže voľne pohybovať a tak sa prípadné poškodenia dajú presnejšie lokalizovať. V súčasnej dobe je  vhodné používať modifikované asfaltové pásy. Tieto sa vyrábajú z asfaltu a prísad napr. rôzne elastoméry (kaučuk/SBS) alebo plastoméry. Pridaním týchto látok sa hydroizolačné pásy stávajú elastickými a oproti klasických pásov z oxidovaného asfaltu majú vynikajúcu pružnosť a tvárnosť, lepšiu odolnosť pri nízkych teplotách a oveľa dlhšiu životnosť.
Okrem výberu kvalitného materiálu je veľmi dôležitý aj spôsob aplikácie asfaltovej hydroizolácie. Na zvislé základové múry sa majú asfaltové pásy natavovať a pritláčať zdola nahor a najdôležitejší je kvalitne zrealizovaný spoj asfaltovaných pásov. Ak sa tieto spoje neurobia kvalitne tak práve cez ne najčastejšie začne do stavby prenikať voda. Aby sa zaručila čo najlepšia kvalita aplikácie, jeden asfaltový pás aplikujú dvaja až traja ľudia naraz. Preto odporúčame hydroizoláciu podpivničenej stavby a hydroizolácie proti stekajúcej alebo tlakovej vode zveriť radšej špecializovanej firme. Svojpomocne môžete urobiť vodorovnú hydroizoláciu základovej dosky.

PVC Fólia
Medzi osvedčené riešenia je aj použitie mPVC fólií. Veľkou výhodou fólií je, že sa do nich neprenášajú pohyby podkladu a trhliny. Jedná sa o pásy vyrábané na báze mäkčeného PVC s definovanou nemennou hrúbkou a kvalitou. Fólie sú z oboch strán chránené textíliou, ktorá slúži ako ochrana pred mechanickým poškodením. Na zvislých plochách sú fólie najčastejšie ukončené lištou z poplastovaného plechu vo výške minimálne 300 mm nad terénom. Na izoláciu soklov pri teréne sa používajú systémové riešenia ukončenia. Fólie sa spájajú zváraním horúcim vzduchom pre teplote približne 500 °C. Samotné zváranie pásov je jednoduché a zvládne ho šikovnejší majster za krátky čas, komplikovanejšie je vyhotovenie detailov. Kvalita spojov a detailov priamo ovplyvňuje tesnosť a následnú funkčnosť celého systému. Preto je rozumnejšie realizáciu prenechať niekomu kto má so zváraním fólií skúsenosti. U nás máte na výber produkty od značiek PROTAN a SIKA.
Pri zváraní je dôležité, aby sa používalo profesionálne náradie (napr. Leister), ktoré dokáže zabezpečiť prívod nemenného množstva vzduchu a stálu teplotu. Toto náradie si môžete u nás zapožičať .

Bituménové stierky
Alternatívou k tradičným systémom riešenia hydroizolácie základov a spodnej stavby pomocou asfaltových alebo PVC pásov sú stierkové hydroizolačné systémy na báze bitúmenu. Stierkové hydroizolácie majú obrovskú výhodu v jednoduchosti nanášania a oproti bitúmenovým pásom, ktoré môžete natavovať len v prípade, ak je podklad suchý, čo sa v reálnych podmienkach na stavbe nedá vždy dosiahnuť, stierkové hydroizolácie môžete použiť aj na mierne vlhký podklad. Stierkové hydroizolácie dokonale kopírujú podklad a tak ponúkajú možnosť aplikácie aj na členité povrchy, rôzne oblúky, lomy atď. Väčšina stierkových hydroizolácií neobsahuje rozpúšťadlá, tým sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako aj k zdraviu ľudí, ktorí izolácie aplikujú. Ako nevýhodu možno považovať vyššiu cenu v porovnaní s tradičnými natavovanými bitúmenovými pásmi. Vyššiu cenu však kompenzujú nižšie náklady na dopravu a rýchlejšia aplikácia tohto riešenia a teda aj rýchlejší postup prác na stavbe.
Pri návrhu riešenia na izolovanie stavebných konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu je dôležité uvedomiť si, že ich správny návrh závisí od mnohých faktorov, napr. od druhu a tvaru konštrukcie, umiestnenia konštrukcie, predpokladaného stupňa zaťaženia vodou, rýchlosti vyhotovenia, požiadavky na okamžitú odolnosť proti dažďu, odolnosť proti radónu a pod. Pri návrhu sa preto aj pri bitúmenových stierkach odporúča obrátiť na odborníka, ktorý navrhne vhodnú izoláciu v závislosti od charakteru podkladu. Vždy je výhodné zvoliť hydroizolačný systém, ktorého súčasťou sú doplnkové výrobky, ktoré riešia aj drobné detaily. Vďaka tomu systém garantuje zabezpečenie dlhodobej ochrany a životnosti konštrukcie.
Realizácia hydroizolačného systému na báze bitúmenu je síce jednoduchá, vždy však treba venovať mimoriadnu pozornosť príprave podkladu. Očistený a pripravený podklad sa musí vždy ošetriť vhodným penetračným náterom (napr. Plastimul Primer). Zároveň je nesmierne dôležité vyplniť všetky vzniknuté škáry. Napríklad, ak sa použili pri stavbe debniace tvárnice, treba vyplniť vypadané škáry medzi tvárnicami vhodnou opravnou cementovou maltou.

Základom je poznať základové pomery
Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník hydrogeologickým prieskumom. Aby sa zabránilo škodám na podzemných častiach stavby, je potrebné poznať a vyhodnotiť typy zaťaženia vodou, ktoré možno na stavbe očakávať. Vo všeobecnosti sa rozlišujú tieto typy zaťaženia vodou: zemná vlhkosť, stekajúca (gravitačná) voda alebo tlaková voda.
Zemná vlhkosť je voda vyskytujúca sa v pôde. Ide o kapilárnu, nasiaknutú a viazanú vodu. Z tohto dôvodu by sa vždy malo vychádzať zo zemnej vlhkosti ako z najmenšieho zaťaženia vodou.
Stekajúca voda alebo tlaková voda, skôr známa ako podzemná, sa nachádza v rôznych hĺbkach a druhoch pôdy. Zdrojom stekajúcej vody sú zrážky. Táto voda preniká priepustným podložím a postupne prechádza vrstvami zeminy, v dôsledku čoho sa nezhromažďuje pri podzemnej časti stavby a na hydroizoláciu pôsobí krátkodobo počas stekania a nevytvára tlak.

Ak sa v podloží nachádzajú nepriepustné zeminy, voda, ktorá sa zhromažďuje, vytvára na podzemnú časť stavby hydrostatický tlak – vzniká tlaková voda. Tlaková voda pôsobí na podzemnú časť stavby aj všade tam, kde sa dlhodobo alebo trvalo vyskytuje podzemná voda.
K namáhaniu tlakovou vodou môže dôjsť aj dodatočne počas užívania stavby, napr. postavením novej stavby v tesnom susedstve s existujúcou stavbou. Zásahom do okolitého prostredia existujúcej stavby sa môže potom zmeniť prúdenie spodných vôd (napr. susedná stavba presmeruje existujúcu vodu alebo jej odvodnenie vytvorí nový zdroj tlakovej vody). Ďalšími rizikovým faktormi je nevhodné odvodnenie vlastnej alebo okolitých stavieb smerovaným k existujúcej stavbe, prípadne zanedbanie údržby zrealizovaného drenážneho systému, ktorý mal vylúčiť vznik tlakovej vody. Aj na toto treba pamätať pri návrhu izolácie spodnej stavby.

 

Predchádzajúci článok
Nový akciový leták 2022
Nasledujúci článok
Voda v záhrade
keyboard_arrow_up