Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti STAVIVO IBV, s.r.o.

Ochranu osobných údajov berieme v spoločnosti STAVIVO IBV, s.r.o. vážne a je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracúvané v súlade s týmito predpismi:

 • Charta základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov dávate súhlas s ich spracovaním v súlade s horeuvedenými predpismi.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  STAVIVO IBV, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 279/1 , Banská Bystrica, 974 05, IČO: 46 168 095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 20187/S (ďalej len " spoločnosť STAVIVO IBV, s.r.o. “ ), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť STAVIVO IBV, s.r.o.  je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese ibv@ibv.sk , poštou na adrese Zvolenská cesta 279/1 , Banská Bystrica, 974 05  alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 48 410 34 32 .

Spoločnosť STAVIVO IBV, s.r.o. kladie veľký dôraz na nakladanie s Vašimi osobnými údajmi. Riadime sa zákonmi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby STAVIVO IBV, s.r.o.  a spracúvané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy a marketingových aktivít.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre skvalitnenie služieb, ktoré vám ponúkame a poskytujeme. Jedná sa najmä o tieto situácie:

 • pri registrácii do vernostného programu
 • pri účasti v súťažiach
 • pri prihlásení sa na odoberania Newsletterov
 • pri telefonickej podpore
 • pri spracovaní objednávky
 • pri vypracovávaní cenovej ponuky
 • pri reklamačnom konaní

Aké údaje uchovávame

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na našich stránkach alebo keď sa prihlasujete na odber emailov / newsletterov. Údaje, ktoré spracuvávame:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Ak potrebujete vami zadané údaje aktualizovať, radi vám ich na požiadanie v našej databáze zmeníme.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov udelíte súhlas, tento súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať. Maximálna doba uloženia osobných údajov je 10 rokov od udelenia vášho súhlasu.

Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov - https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , u ktorého môžete podať sťažnosť.

Príjemcovia osobných údajov (sprostredkovatelia), s ktorými vaše osobné údaje zdielame

 • okto.digital (správa webstránky , marketing. aktivity , newsletter), Nobelova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 50734547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 117462/B
 • Google LLC, 1600 Amphithreatre Parkway, 94043, Mountain Avenue, Ca, United States. S Vašimi osobnými údajmi tiež pracuje náš sprostredkovateľ spoločnosť Google LLC, avšak len v prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom služieb, ktoré poskytuje na našej stránke. Bližšie informácie týkajúce sa údajov, ktoré sa prostredníctvom nich spracúvajú nájdete na nasledujúcich adresách:
  - https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
  - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika (spracovanie osobných údajov súvisiacich pri realizácii FB súťaží)
 • The Rocket Science Group LLC., 675 Ponce De Leon Ave NE STE 5000 Atlanta, GA, 30308-1884 United States, (spracovanie osobných údajov súvisiacich s odosielaním newsletterov)

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Internetová stránka ibv.sk ani služby ňou poskytované nie sú určené pre osoby mladšie ako 16-rokov.

Cookies
Spoločnosť STAVIVO IBV, s.r.o.  môže používať Cookies, ktoré umožňujú čo najviac spríjemniť a zefektívniť vašu návštevu stránky.

Čo sú cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Ako vám zapnutie súborov cookies môže pomôcť
Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies. So zapnutými súbormi cookies bude pre vás prehliadanie webu jednoduchšie.

Riziká spojené s Cookies
Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci šifrrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň čiastočne akceptované.

Odporúčame Vám, aby ste nechali povolenie čítať a ukladať Cookies zapnuté.

Cookies, ktoré používame
Google Analytics - softvérový nástroj, ktorý slúži na sledovanie a poskytovanie podrobných údajov o návštevnosti konkrétnej stránky.

Umožňuje používateľovi nielen sledovať návštevnosť danej stránky, ale aj izolovať a analyzovať rôzne konkrétne časti návštevnosti (napr. dĺžka návštevy, či sa vykonal sledovaný krok, preklik z reklamy, z inej stránky a iné).  Používateľ si v ňom môže vytvoriť vlastné prehľady, rozdeliť sledované časti na viaceré segmenty a následne ich analyzovať.

Pomocou Google Analytics môžeme napríklad sledovať interakciu návštevníkov so stránkou a zistiť tak, ktoré aktivity na stránke sú pre vás atrektívne a naopak, o ktoré sekcie a ponuky  jednoznačne nemáte záujem, alebo do ktorých sekcií sa dostane len malé percento z vás, napriek minimálne rovnako zaujímavému obsahu.

Google AdWords - počas návštevy našej stránky posielame na počítač návštevníka jeden alebo viac cookies, to znamená malý súbor obsahujúci jeden reťazec, pomocou ktorého(ktorých) bude možné identifikovať jeho prehliadač. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google, ich využívanie prebieha prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto cookies posielame na počítač návštevníka až po návšteve jednotlivých pod-stránok, takže v týchto archivujeme iba skutočnosť a čas návštevy pod-stránky, žiadne ďalšie informácie. Externí dodávatelia, medzi ktorými aj Google, archivujú pomocou týchto cookies ak už užívateľ predtým navštívil webovú stránku inzerujúceho, pričom na základe toho mu uverejňujú inzeráty na internetových stránkach externých dodávateľov - medzi ktorými aj Google.

Facebook Pixel - oficiálne nazývaný Custom Audience Pixel je javascriptový kód, ktorý pomáha lepšie cieliť reklamy na Facebooku. Tento kód zbiera informácie o návštevníkoch danej stránky a následne vytvára na základe ich správania rozličné návštevnícke skupiny, na ktoré je možné opätovne cieliť reklamu. Môžu to byť ľudia, ktorí stránku navštívili, ale nedokončili nákup, ktorí sa prihlásili do newslettra, stiahli si e-book, vytvorili registráciu a pod. Kritérium zadanej skupiny môže byť rôzne.
Vďaka Facebook Pixel sa vyhneme situácií, že vás bude obťažovať naša reklama s obsahom, produktmi, službami , ktoré nepovažujete za atraktívne. Vieme vás tak buď osloviť s ponukou, ktorá je pre vás relevantná alebo vás našou ponukou nebudeme obťažovať.

Máte právo

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov kliknutím v pätičke newsletteru na možnosť odhlásiť sa z odberu newsletterov alebo vyplnením formuláru pre "Odvolanie súhlasu a vymazanie osobných údajov". Odvolanie bude adresované spoločnosti STAVIVO IBV, s.r.o.
 • na Oznamovaciu povinnosť v súvislosti s opravou, alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania
 • kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania
 • obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov

 

 

Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018

keyboard_arrow_up