fbpx

Podmienky pre vrátenie neporušeného tovaru v spoločnosti STAVIVO IBV, s.r.o.

Ak zakúpený tovar zákazníkovi nevyhovuje, či už veľkosťou, tvarom, cenou, farbou alebo ide o nevhodný
výber,…, – nejedná sa o vadu výrobku.

Zákazník nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak daný tovar nemá vady. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť zákazníkovi peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný tovar. Záleží len na ochote predávajúceho vyhovieť zákazníkovi v rámci svojej obchodnej politiky.

S cieľom vyjsť v ústrety našim stálym a  verným zákazníkom spoločnosť STAVIVO IBV, s. r. o. stanovila tieto podmienky, za akých môže zákazník vrátiť späť u nás zakúpený, nepoškodený tovar:

  1. Zákazník môže vrátiť len bežne predávaný tovar (t.j. tovar, ktorý je pravidelne v ponuke a nie je tovarom na objednávku).
  2. Zákazník môže vrátiť len taký tovar, pri ktorom neuplynula doba dlhšia ako 90 dní odo dňa Dátumu vystavenia dokladu uvedeného na Dodacom liste, ku ktorému sa vracaný tovar vzťahuje (pričom sa neberie ohľad na dátum na doklade z elektronickej registračnej pokladnice v prípade zákazníka platiaceho hotovosťou a ani na dátum vystavenia, či zdaniteľného plnenia uvedený na faktúre v prípade zákazníkov vyúčtovaných formou faktúry).
  3. Tovar na objednávku štandardne zákazník nemôže vrátiť. Vo výnimočných prípadoch však môže zamestnanec, ktorý zodpovedá za danú komoditu rozhodnúť o vrátení tovaru na sklad aj pri tovare na objednávku – pričom má právo so zákazníkom dohodnúť konkrétne podmienky, za akých je to možné zrealizovať – napr. finančná kompenzácia, podmienený odber a pod.
  4. Tovar s dátumom expirácie (najmä vrecovaný tovar a ostatný tovar s obmedzenou dobou spotreby) môže zákazník vrátiť len v prípade, ak expiračná doba tovaru nepresiahla viac ako dve tretiny celkovej expiračnej doby. Vo výnimočných prípadoch však môže zamestnanec, ktorý zodpovedá za danú komoditu rozhodnúť o vrátení tovaru na sklad aj pri tovare s dátumom expirácie pričom má právo so zákazníkom dohodnúť konkrétne podmienky, za akých je to možné zrealizovať – napr. finančná kompenzácia, podmienený odber a pod.
  5. Palety môže zákazník vrátiť len v takom prípade, ak neuplynula doba dlhšia ako 5 mesiacov odo dňa Dátumu vystavenia dokladu uvedeného na Dodacom liste, ku ktorému sa vracané palety vzťahujú (pričom sa neberie ohľad na dátum na doklade z elektronickej registračnej pokladnice v prípade zákazníka platiaceho hotovosťou a ani na dátum vystavenia, či zdaniteľného plnenia uvedený na faktúre v prípade zákazníkov vyúčtovaných formou faktúry). Pri určení správneho množstva k vráteniu paliet sa berie v úvahu celá doterajšia história paletového hospodárstva daného zákazníka. Prostredníctvom informácie na dodacom liste bol zákazník oboznámený so skutočnosťou, že spoločnosť uplatňuje pri vrátení paliet amortizáciu vo výške 10% z pôvodnej predajnej ceny v prípade, ak zákazník vráti palety po dobe dlhšej ako 1 mesiac od Dátumu vystavenia dokladu uvedeného na dodacom liste pri dodaní paliet.
  6. Tovar môže zákazník vrátiť len na základe predloženia originálu pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice pri platbe v hotovosti, alebo originálu dodacieho listu (prípadne faktúry) pri vyúčtovaní formou faktúry.

Nárok na vrátenie tovaru zaniká:

  • v prípade ak je tovar (alebo jeho obal, ak je pri ďalšom predaji nevyhnutný poškodený,znehodnotenýzašpinený alebo neodborne vyčistený,
  • pri omietkach resp. farbách, ktoré boli namiešané (podľa požiadaviek zákazníka),
  • po dátume expirácie pri tovaroch, na ktorých je takýto dátum uvedený.

Znenie účinné odo dňa: 04. 09. 2019

Menu